ศูนย์สันติภาวันเน้นให้การอุปัฏฐากพระอาพาธระยะท้ายเป็นหลัก มิใช่สถานที่พักฟื้นหรือมุ่งรักษาให้หายจากโรค ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ประจำ จึงรับดูแลเฉพาะภิกษุอาพาธที่หมดทางรักษาให้หายขาด ที่ประเมินตนเองว่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นาน หรือปฏิเสธการรักษาหันมาใช้เวลาเพื่อพัฒนาจิต 

พระอาพาธที่จะมาพำนักต้องไม่อยู่ในสภาพพึ่งเทคโนโลยีที่ซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะขาดสติ หลง ควบคุมตัวเองไม่ได้ สื่อสารไม่รู้เรื่อง ซึ่งเกินศักยภาพในการดูแลของศูนย์ฯ ก่อนส่งพระอาพาธมาที่สันติภาวัน จะต้องติดต่อประสานงานมาก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่และผู้ดูแล