รายการสงฆ์ไทยไกลโรค EP 84
ปัญหาที่ซับซ้อนของการดูแลพระอาพาธ ตอน 1
รายการสงฆ์ไทยไกลโรค EP 85
ปัญหาที่ซับซ้อนของการดูแลพระอาพาธ ตอน 2
รายการสงฆ์ไทยไกลโรค EP 86
มองความตายให้เป็น
สันติภาวัน สถานพำนักพระภิกษุอาพาธระยะท้าย
CoCoFa สันติภาวัน กับพระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต
สันติภาวัน สถานทีดูแลพระภิกษุระยะท้าย
คิลานธรรมออนไลน์: สันติภาวัน: สถานพำนักภิกษุอาพาธระยะท้าย
แนะนำสันติภาวัน ที่พำนักพระอาพาธระยะท้าย
“สันติภาวัน”…สถานพำนักภิกษุอาพาธระยะท้าย