มีกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและความตายวิถีพุทธ ให้กับผู้สนใจเป็นประจำทุกเดือน
(อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม)