หลักการ

 1. สันติภาวันเป็นสถานที่พำนักภิกษุอาพาธระยะท้ายที่ต้องการพื้นที่ที่สงบ มีพระอุปัฏฐากดูแลอย่างสอดคล้องพระธรรมวินัยไปจนสิ้นลม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลพระอาพาธระยะท้าย และช่วยสนับสนุนความรู้และทรัพยากรในการดูแลพระอาพาธระยะท้ายให้วัดต่างๆ
 2. สันติภาวันมิใช่โรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ภิกษุชรา/อาพาธ และไม่มีเป้าหมายเพิ่มการรับพระอาพาธระยะท้ายให้ได้จำนวนมาก เพราะเราตระหนักดีว่าวัดเดิมและผู้คนสิ่งแวดล้อมที่ท่านคุ้นเคย คือพื้นที่ที่พระอาพาธส่วนใหญ่รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ต้องการใช้เป็นพื้นที่ทิ้งลมหายใจสุดท้ายในชีวิต ทุกวัดจึงควรมีศักยภาพในการดูแลพระชรา/อาพาธในวัดของตน

ความจำเป็นของโครงการ

 1. เนื่องจากอาคารหลักในการดูแลพระอาพาธของสันติภาวันในปัจจุบัน ซึ่งปรับปรุงจากบ้านพักอาศัยอายุมากกว่า ๔๐ ปี มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด โครงสร้างบางส่วนชำรุด หลายจุดไม่เหมาะสมต่อการใช้ดูแลผู้ป่วย การมีอาคารที่ออกแบบสร้างขึ้นเพื่อการดูแลพระอาพาธโดยตรง จะอำนวยประโยชน์ทั้งต่อพระอาพาธ พระผู้ดูแล และท่านที่จะมาเรียนรู้หาประสบการณ์
 2. การอุปัฏฐากพระอาพาธระยะท้ายเป็นกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน การมีอาคารสถานที่ที่มีความพร้อม มั่นคงถาวร ถูกสุขอนามัย กลมกลืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความเป็นรมณียสถาน จะช่วยการอภิบาลพระอาพาธให้เป็นไปอย่างราบรื่นงดงามและมีความต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์โครงการฯ

จัดสร้างอาคารสำหรับดูแลพระอาพาธ ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่พักพระอาพาธ อาคารที่พักพระอุปัฏฐาก และศาลากลางน้ำ (เพื่อใช้ทำสังฆกรรม) พร้อมองค์ประกอบด้านพื้นที่ ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อรองรับพระอาพาธ ๑๐ รูป พระผู้ดูแลประจำ-พระอาคัตุกะ และจิตอาสา ๑๕ รูป/คน

ขั้นตอนดำเนินงาน

 1. ดำเนินการออกแบบอาคารและภาพรวมพื้นที่โดยทีมสถาปนิก/วิศวกรอาสาเพื่อพุทธศาสนา
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
 3. ติดต่อผู้รับเหมา-ทำสัญญา-แบ่งช่วงระยะการทำงาน-ดำเนินการก่อสร้างแต่ละช่วง
 4. ตรวจสอบ ติดตามการก่อสร้าง
 5. ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
 6. ปรับภูมิทัศน์
 7. รับมอบงาน (หากดำเนินการต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ใช้เวลาประมาณ ๓๐๐ วัน)

งบประมาณ

งบประมาณเบื้องต้นที่ทีมสถาปนิกประเมิน รวมทั้งโครงการ ๓๗.๕ ล้านบาท

ช่องทางบริจาคสนับสนุนโครงการ

ชื่อบัญชี “โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สันติภาวัน มูลนิธิสันติภาวัน” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 143-1-64326-6 หรือแสกน QR CODE

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

มูลนิธิสันติภาวัน


ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง


อาคารใหม่