๑. ผู้หญิงถูกเนื้อต้องตัวพระอาพาธได้ไหม?

ไม่ได้…

แม้พระพุทธองค์จะทรงมีพุทธานุญาตผ่อนปรนข้อวินัยมากมายแก่ภิกษุอาพาธ เพื่อความสะดวกในการเป็นอยู่ ช่วยบรรเทาทุกขเวทนาที่มี หรือช่วยให้หายป่วยเร็วขึ้น แต่มิได้ทรงเปิดโอกาสใดๆ ให้สตรีปฏิบัติต่อภิกษุอาพาธเพิ่มได้มากกว่าที่ปฏิบัติต่อภิกษุทั่วไปเลย

ดังนั้นการที่สตรี (ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่แม่ ลูกสาวตัวน้อย หรือบุคลากรสุขภาพ) ถูกเนื้อต้องตัวภิกษุอาพาธ ไม่ว่าจะเพื่อการตรวจรักษา ให้การพยาบาล บีบนวด ทายา นอนเฝ้า หรือแม้แต่นั่งคุยในที่ลับตา ลับหู โดยไม่มีผู้ชายอื่นอยู่ด้วย ล้วนทำให้พระอาบัติ จะหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสถานการณ์ เว้นแต่ภิกษุอาพาธนั้นหมดสติ เสียสติ เพ้อคลั่งควบคุมตนเองไม่ได้

แต่กระนั้นก็ใช่ว่าในกรณีจำเป็นฉุกเฉินหรืออาจมีอันตรายต่อชีวิต เช่น จะตกเตียง มีเลือดออกไม่หยุด ต้องปล่อยรอให้ผู้ชายมาดูแลเท่านั้น เพราะอาบัติส่วนใหญ่ที่เกิดสามารถที่จะปลงให้พ้นผิดได้ (เว้นแต่พระมีจิตกำหนัดขณะถูกสัมผัสหรือพูดคุยในเรื่องไม่เหมาะสม ท่านจัดเป็นอาบัติหนัก)