ผ้าไตรจีวร คือเครื่องแต่งกายของพระที่ทรงมีพุทธานุญาตไว้ ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัย เช่น จีวรเสียหาย ถูกขโมย หรือพระเสียสติจนไม่รับรู้เรื่องจีวร การอยู่โดยปราศจากไตรจีวรหรือไม่มีจีวรอยู่ใกล้ตัวแม้เพียงคืนเดียวก็เป็นอาบัติ

นอกจากนี้ยังมีพุทธบัญญัติ ห้ามภิกษุแต่งกายแบบคฤหัสถ์ การนำจีวรหรือผ้าสีเดียวกับจีวรมาตัดเป็นเสื้อ กางเกง เสื้อคลุม ให้ภิกษุอาพาธสวมแทนสบงจีวรเมื่อนอนโรงพยาบาล แม้จะดูดีกว่าการให้ใช้เสื้อผ้าปะปนร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป แต่หากตีความโดยเคร่งครัดการสวมเสื้อนุ่งกางเกงก็ยังเป็นการแต่งกายแบบคฤหัสถ์ ยังคงทำให้มีอาบัติอยู่เช่นเดิม

ถ้าจะเกื้อหนุนให้พระไม่ต้องอาบัติ ควรหาสบง จีวร อังสะ (ผ้าเหล่านี้สามารถขอสนับสนุนได้จากวัดใหญ่ๆ ทั่วไป) มาให้ท่านได้เปลี่ยนใช้ขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ที่สำคัญคือจีวรผืนหลัก ๓ ผืนของท่าน ไม่ควรให้ปะปนกับผ้าของโรงพยาบาล หากจำเป็นต้องนำไปซัก จะต้องนำมาคืนท่านก่อนฟ้าสว่างขึ้นวันใหม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องอาบัติ